جوایز

” جوایز چهارمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان “ مهر ۱۴۰۰ بخش ادبی: شعر / داستان کوتاه / نمایش نامه نویسی ۲۰ میلیون ریال نفر اول ۱۰ میلیون ریال نفر دوم ۷ میلیون ریال نفر سوم    خاطره نویسی ۱۰ میلیون ریال نفر اول ۷ میلیون ریال نفر دوم ۵ میلیون ریال نفر سوم   بخش […]